شماره)5
یکی از صفحات خود فیس بوک بیشترین آمار لایک را دارد

بیشترین لایک در شبکه فیس بوک مربوط به صفحه FaceBook For Every Phone می شود که به معرفی اپلیکیشن های این سرویس می پردازد.
@TVnumberten