شماره)4
تعداد کاربران زن بیشتر از آقایان است

طبق یک مقاله منتشر شده در Mashable، حدود ۵۸ درصد از کاربران فیس بوک، زن هستند و ۴۲ درصد باقی مانده را آقایان تشکیل می دهند.
@TVnumberten