شماره)1
-آیا می‌دانید در سال 2014، سارقی که پس از دستبرد به خانه‌ای از سیستم آن‌ها برای ورود به فیس‌بوک استفاده کرده بود، دستگیر شد؟ وی فراموش کرده بود Sign Out شود!
@TVnumberten