🌿🌿🌿🌿🌿

🌴میزان ضریب نفوذ واثرگذاری شبکه های اجتماعی در زندگی انسان مدرن تا بدان حد شده که هر تولید کننده کالا یا خدمات را برای ترغیب مخاطبان به سمت خود جلب می کند. گرچه بسیاری از شبکه های اجتماعی و برنامه های فضای مجازی، مختص دنیای مدرن ساخته شده و در این جوامع رشد و رونق دارد، لیکن حضور شبکه های اجتماعی در قشر شهرنشین ایرانی نیز به حد قابل تاملی بالا رفته است؛ تا حدی که طبق برخی از آمار، ساعتها از زندگی شهرنشینان ایرانی در شبکه های اجتماعی اینترنتی و موبایلی می گذرد!
@Alimosave1
09196914288
@bameiran75
🌺🌺🌺🌺🌺🌺