دپارتمانظامهندسی( قبولی آزمون طراحی معماری)

سید مجتبی انسانیت

قبولی تضمینی(با شرایط خاص)

آزمون طراحی معماری نظام مهندسی📏📐✒️

@iaagroups مشاور

@vipiaa لینک کانال