آیا در هر خیز بال پله میتوان ارتفاعات متفاوتی در نظر گرفت؟😕 anonymous poll خیر – 39 👍👍👍👍👍👍👍 62% تا 1 سانت تفاوت ایرادی نداره… – 15 👍👍👍 24% بله – 9 👍👍 14% 👥 63 people voted so far.