نکته 4 آزمون بهمن 97😎 درسته که این پروژه گروه 3 بود اما به دلیل اینکه بیش از دو واحد داشتیم درب ساختمان نمیتوانست از بر معبر شروع شود 😎 @vipiaa مهندس انسانیت منتظر آنالیز و پاسخنامه دقیق ما باشید😎