محاسبه سرگیری رمپ متوسط ارتفاع بعلاوه 5 تقسیم بر 15 رمپ کوچک ارتفاع بعلاوه 7 تقسیم بر 17 ارتفاع یعنی ارتفاع مفید زیر زمین منهای 2/10 ارتفاع سرگیر رمپهای استپ دار با فرمول قابل حل نیست😕 @vipiaa مهندس انسانیت