توجه کنید این تفاوت فقط در ارتفاع کلی ساختمان اعمال شده و زمانی زیر زمین پنجره دارد که از کف همکف تا حد متوسط معبر 120 اختلاف ارتفاع داشته باشد