آیا میدانید در سه حالت نیاز به پله دسترسی زیرزمین به حیاط نداریم 1.پارکینگ های کوچک 2.زمانی که در زیرزمین ماشین نداریم یعنی پارکینگ نداریم 3.زمانی که صد درصد سطح اشغال فضا داریم البته سرایداری پله جداگانه میخواهد دسترسی تمام واحدها به حیاط باید تامین…