🔴🔴ثبت نام شروع شد🔴🔴 شروع کد اول حضوری تهران🎯 آمادگی آزمون طراحی معماری😎 زمان ۲۹_۳۰آبان و ۱ آذر ساعت ۸/۳۰ الی ۱۶ مکان🏤 جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ظرفیت محدود👨‍🎓👩‍🎓 ۱۲ نفر هزینه دوره معمولی💎 ۱/۵ میلیون تومان_۳۳ درصد تخفیف ثبت نام گروهی😲 هزینه دوره…