در جهان هرگز مشو مدیون احساس کسی

تا نباشد رایگان مهرت گروگان کسی

گوهر خود را مزن بر سنگ هر ناقابلی

صبر کن پیدا شود گوهر شناس قابلی

( زیبا رویان وفا ندارند 💔 )

https://t.me/miztvbakhtiyari