🌹🌹کانال فانوس ۱۴۰۰🌹🌹

مثل ساحل آرام باش تا دیگران مثل دریا بی قرارتو باشند.🌷

برای تبلیغ و ارتباط بامدیر
یا انتقادو پیشنهاد.👈👈
👇👇👇👇
@fardein