‍ .گویند" سلام صبح"
طلایی ترین کلید
برای ورود به تالار قلب هاست
پس صمیمی ترین سلام
تقدیم به شمامهربانان
امید که غروب دیشب
پایان مشکلات
و طلوع امروز آغاز
خوشی هایتان باشد

@faanoos1400👈دعوتید