امروزت را زندگی کن بخاطر تمام آنهایی
که درکنار هستند امروز آتشفشان باش از محبت ومهربان دریائی باش از عشق و امید برای عزیزانت
@faanoos1400👈
@faanoos1400👈دعوتید