خدایا دستانم را روبه آسمان بلند میکنم
از تو می خواهم که آرامش برکت و سلامتی رابرای عزیزانم مقدر فرمایی

@faanoos1400👈
@faanoos1400👈دعوتید