الهی امروزت زغم دور دلت ازحسرت هر پیش کنم دور خدایا یارت نگهدارت به هر جاازاقبالت دو چشم پر غم دور باشد نصیبت حال خوش شادی و لبخند لبت ازناله های دم به دم دور امروزتون عالی

@faanoos1400👈دعوتید