کسایی که سکوت تو رو ‌نمیفهمن، امکان نداره حرفای تو رو هم بفهمن.

#موفقیت

@Justliethat
💫🌺💫🌸💫