ذوب – بروزرسانی چارت هفتگی

حمایت ها در 160 و 180

⚜️@boorstf ⚜️