100💶 پیپ بدون نشانگر بار گذاری مجدد فارکس

هر جفت ارز

بدون ریپاینت
استفاده M5 و بالاتر

🇺🇸100 Pips No Repaint Forex Scalping Indicator

💶Any pairs
🔓unlimit
🖍no repaint
Timeframe: M5 and Higher