🍀اختتامیه نمایشگاه نگارگری ،تذهیب و گل و مرغ و انتخاب سه اثر برگزیده 👇