ماموریت من در زندگی فقط زنده ماندن نیست بلکه رشد کردن است. و رشد یعنی کاری را با نهایت عشق، دلسوزی، شوخ طبعی و روشِ درست انجام دادن.

#مایا_آنجلو

@RoyayeShakhsi