بودا بر روی یک کلمه بسیار تاکید می کرد.این کلمه را برای ٤٢ سال تکرار کرد و روی آن پای فشرد؛ "ساماس ساتی" (به یاد بیاور)

تو چیزهای زیادی به خاطر می آوری تا جاییکه حتی می توانی تبدیل به یک دانشنامه شوی. ذهن تو قادر است تمامی محتویات تمام کتاب های کتابخانه های جهان را به خاطر بیاورد.

اما اینها آن چیزی نیست که تو باید به خاطر بیاوری؛ تو فقط باید یک چیز را به خاطر بیاوی آن هم خودت هستی!

"ساماس ساتی" یعنی خودت را به یاد بیاور…

@RoyayeShakhsi