همه چیز از تو فوران می‌کند. وقتی که خود را بمنزله‌ی خویشتن بشناسی، بطور خودجوش روشن می‌شود که این جهان نیز در تو بروز می‌کند. همه موجودات زنده، آن‌ها در تو پدیدار می‌شوند. تو در آن‌ها هستی و آن‌ها در تو هستند. او را نمی‌توان یاد گرفت؛ او یک کشف است.

#موجی

@RoyayeShakhsi