سنگینی تنهایی، از نبودن دیگری نیست
سنگینی تنهایی ، به خاطر جدایی از خود است .
آن که دلت برایش تنگ شده ، خودت هستی(اشو)
@roxanakhoushabi