افراد موفق‌ در طول زندگی خود چندبار شکست خورده بودند؟

@RoyayeShakhsi