جا کاردی دورتوری در شیشه
درزها دوخت کاری شده
آبکاری با ضمانت
جعبه کادویی
تعداد در کارتون:20 عدد

@Antikoscar