میان این آدمهایی که
می آیند و
می روند …
یکنفر اما
یادش تا همیشه خواهد ماند
و تا آخر عمر هربار که حرف عشق شود
جز او به یاد کسی نخواهی افتاد …

• مسلم علادی

@Texter5