وقتی آنکس که دوستش داریم بیمار میشود،
میگوییم امتحان الهی است…
ولی هنگامی که شخصی که دوستش نداریم بیمار می‌شود، میگوییم عقوبت الهیست!

وقتی آنکس که دوستش داریم دچار مصیبتی میشود، میگوییم از بس که خوب بود…
و هنگامی که شخصی که دوستش نداریم، دچار مصیبت می‌شود، میگوییم از بس که ظالم بود!!

مراقب باشیم…!
قضا و قدر الهی را آن طور که پسندمان هست تقسیم نکنیم…!
همه ما حامل عیوب زیادی هستیم و اگر لباسی از سوی خدا، که نامش سِتْر (پوشش) است نبود، گردنهای ما از شدت خجالت خم میشد…

پس عیب جویی نکنیم، در حالی که عیوب زیادی در وجودمان جاریست!

@ravanshenasi_banafsh💜