"شنبه"مي تواند
رويايى ترين روز براى شروعِ تصميم هاى جديد باشد وقتي من دوست داشتنت را
از همين اولين ساعاتش شروع ميكنم….

صبح بخیر