💎تسبیح چندجواهر عقیق، کوارتز و جاسپر‌ طبیعی ۳۳ دانه تراش دار‌

📌قیمت: ۹۱ ت
🆔 t.me/Atigh_ir