💎سینه ریز عقیق سبزآبی و عقیق آبی کلسدونی معدنی خوشرنگ بافت گره ای

📌قیمت: ۱۹۱ ت
🆔 t.me/Atigh_ir