💎نگین عقیق سرخ یاقوتی اصل رنگ بینظیر تراش دامله

📌قیمت: ۸۹ ت
🆔 t.me/Atigh_ir