🔹 دیدید که این مدت چه در بازار پایه و چه روزهای اخیر که شاهد بالا و پایین شدن های مسخره بودیم ، فقط و فقط چاره #بازگشت سهم ها ، #سهامداری بود

🔸 پس باز هم #سهامدار باشید و نگاهتون به این 5 و 3 درصدهای روزانه نباشه

❗️ طوری رفتار نکنید که از اینور مونده بشید و از اونور ، رونده