هرگز فقط به این خاطر که مدتیست معامله‌ای نداشته‌اید و گرسنه معامله کردن هستید خود را وارد یک معامله ضعیف نکنید. برای معامله‌گر بودن، داشتن صبر ضروریست.

#حد_ضرر
نداشتن استاپ لاس به معنی این است که معامله گر حَدی برای اِشتباه خویش متصور نیست ، هر انسانی امکان اشتباه دارد و حد ضرر امکانی برای جلوگیری از فاجعه بار بودن اشتباهات می باشد .
( قبل از آغاز معامله حد ضرر خود را بشناسید . )
در زمان معامله اغلب معامله گران تحت تاثیر ترید خود قرار می گیرند و از لحاظ روانی برایشان سخت است که حد ضررشان را بپذیرند .
در زمان معامله تغییر حد ضرر عموما منجر به زیان های بیشتر می شود .
هیچ زمانی حد ضرر خود را خلاف جهت معامله خود تغییر ندهید .
یعنی مقدار حد ضرر خود را بیشتر نکنید