#پیشنهاد_خرید

#وپارس

📌اصلاح خوبی انجام داده و با خرید های خوب حقوقی به نظر میرسه یه نوسان خوبی بده تحت نظر بگیرید محدوده 2600 تا 2620

🎯 هدف 3100

19 آبان 98