قدر خودتان را بدانید.
عباراتی همچون "مردها گریه نمی کنند!"
یا "زنان نمی توانند پول درآورند!"
عقاید محدود کننده ای هستند که
نمی توان با آنها زندگی کرد.

@Good_speech