اونهايى كه بهت ميگن "نميتونى" و انجامش نخواهى داد، احتمالا همون هايى هستن كه ميترسن انجامش بدى

@Good_speech