تنها وقتی آخرین درخت بمیرد وآخرین

رودخانه مسموم شود و آخرین ماهی

شکار شود، انسان ها خواهند فهمید که نمیشود پول را خورد!

@Good_speech