دنیا ؛
به "شایستگی هایت" پاسخ میدهد
نه به "آرزوهایت"
پس شایسته ی آرزوهایت باش…

چه بسیار انسانها دیدم تنشان "لباس" نبود…!
و چه بسیار لباسها دیدم که درونش "انسانی" نبود!

به هر کس"نیکی" کنی او را "ساخته ای" و به هر کس"بدی" کنی به او "باخته ای" پس بیا بسازیم و نبازیم.

@Good_speech