#غبشهر

🔸 از -4 به مثبت 3

♻️ قیمت معرفی : 8700 ریال

🔺 قیمت امروز تا به این لحظه : 8000 ریال

‼️ فاصله شد فقط 9 درصد !!!

دیدید که سهم ها چطوری برمیگردن

🔥 و به زودی فروشندگان خودشون رو نقره داغ خواهند کرد