🙏 یا رب مپسند روزی ، از پای فتد شیری

🗣 تا جمله دغل بازان ، برپای کنند شوری

🐆یوزی به دغل بازی ، بر بیشه شود حاکم

🦁 کی جای پلنگان است ، آنجا که بود شیری ؟

😉 بوسیدن آهو #هنر نیست ، ما #شکارچی آهو را میبوسیم

♻️ همیشه #شیر باشید نه #شکار

🌺 آخر هفته خوبی داشته باشید ، روز خوش