‏حتی یک نفر در این دنیا
شبیه تو نیست…
نه در نفس کشیدن،
نه در نفس نفس زدن،
و نه از قشنگی… نفس مرا بند آوردن!!

#عباس_معروفی

@dobity