چه فتنه‌ست این که در چشمت
به غارت می‌برد دل‌ها…؟

#سعدى
@dobity