از لب لعلت نشد جز جام حسرت حاصلم،
در غمت امشب شو یک پیمانه مهمان دلم؛
کاش میشد در شب وحشت هوادارم شوی! 
بی تو در میخانه ها شرط قماری باطلم…

#مریم_صفری

@Maryam