معاون وزیر ورزش و جوانان:قرارداد های استقلال و پرسپولیس با کارگزاران رسمی امضاء شده است

جمشید تقی زاده: جلسه خوبی با مدیران عامل استقلال و پرسپولیس داشتیم و کارهای عملیاتی و اجرایی دو باشگاه برای ورود به فرا بورس به سرعت در حال انجام است.

خوشبختانه هر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برای ورود به فرابورس قراردادهای لازم وقانونی را با کارگزاران امضا کرده است.

قطعاً قراردادها خدمات مشاوره باشگاه استقلال و پرسپولیس با کارگزاران رسمی خود روال واگذاری دو باشگاه را سرعت بیشتری می‌ دهد