مدارک مورد نیاز جهت فعالسازی 📝

( کد12 ) اسکن تاییدیه شبا با مهر بانک

( کد13 ) اسکن تاییدیه کدپستی

( کد26 ) اسکن رو کارت ملی

( کد27 ) اسکن پشت کارت ملی

( کد28 ) اسکن صفحه اول شناسنامه

( کد58 ) اسکن فرم استشهاد مانند نمونه

( کد 111) اسکن قرارداد فروش مطابق نمونه همراه با اثر انگشت و امضا.

( کد 222) اسکن فرم تکمیل شده ایرانسل