دوستان بازی آنلاین هست نصب کنید تو گروه با هم آنلاین بازی کنید.