یک مثال بزنم
اگر فقط ۱۰ نفر عضو کنید و همه فقط ۱۰ نفر عضو کنند
سطح یک شما ۱۰ نفر خودتون عضو میکنید
سطح ۲ میشه ۱۰۰ نفر
سطح ۳ میشه ۱۰۰۰نفر
سطح ۴ میشه ۱۰۰۰۰ نفر
سطح ۵ میشه ۱۰۰۰۰۰نفر
سطح ۶ میشه ۱۰۰۰۰۰۰ نفر
که اگر از خرید شارژ و بسته اینترنت هر نفر فقط ۱۰۰ تک تومان هر ماه پاداش بگیرید میشه ۱۰۰میلیون

که اگر به ۱۰ درصد هم برسید میشه ۱۰ میلیون ماهانه
اگر از هر نفر ۲۰۰ تک تومان از خرید شارژ و بسته اینترنت مجموعه پاداش بگیرید که میشه دو برابر

که این فقط خرید شارژ و بسته اینترنت است

در حالی که بعضی از اعضا نفرات بیشتری هم عضو میکنند
و خیلی ها شارژ بیشتری هم میخرند و پاداش بیشتر هم میشه
که این مثال در بدترین حالت بود

و اینکه پاداش عضویت و نصب رو هم که جداگانه میگیرید