درگذشت مرحومه مغفوره

ربابه حداد

@AmvatYazd
آگهی شماره 1068
کانال اموات یزد